Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw pracy

W dniu 01.01.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 w sprawie świadectwa pracy – Dz.U. 2016.2292.
Rozporządzenie wprowadziło nowy wzór świadectwa pracy. Wzór nowego świadectwa pracy został opublikowany na naszej stronie: http://www.eprawopracy.com/wzory-dokumentow.html
Link do tekstu rozporządzenia zostanie dodany po jego opublikowaniu na stronach Sejmowych.

Współczynnik urlopowy w 2017 roku

Współczynnik urlopowy stosowany do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w roku 2017 wynosi 20,83.

Współczynnik urlopowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wynosi odpowiednio:

– 3/4 etatu: 15,62

– 1/2 etatu: 10,42

– 1/3 etatu: 6,94

– 1/4 etatu: 5,21

Wymiar czasu pracy w 2017 roku – okresy jednomiesięczne

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy w roku 2017 wynoszą:

 

 

Miesiąc Liczba dni pracy
Liczba godzin pracy
Styczeń 21 168
Luty 20 160
Marzec 23 184
Kwiecień 19 152
Maj 21 168
Czerwiec 21 168
Lipiec 21 168
Sierpień 22 176
Wrzesień 21 168
Październik 22 176
Listopad 20 160
Grudzień 19 152
Razem 250 dni 2.000 godzin

Sygn. akt: III PZP 10/16 – skład sądu przy sprawie o wypłatę wynagrodzenia za pracę

Czy sprawa w której rozpoznawane jest żądanie wynagrodzenia ze stosunku pracy, którego istnienie jest negowane przez jedną ze stron przy braku jednoczesnego żądania ustalenia stosunku pracy, którego istnienie jest negowane przez jedną ze stron przy braku równoczesnego żądania ustalenia stosunku pracy winna być rozpoznawana w składzie jednego sędziego zgodnie z treścią przepisu art. 47 paragraf 1 Kpc?

Uchwała 3 sędziów Sądu Najwyższego:

W sprawie w której powód żąda zapłaty wynagrodzenia za pracę i nie dochodzi równocześnie ustalenia istnienia stosunku pracy sąd pierwszej instancji rozpoznaje sprawę w składzie jednego sędziego (art. 47 paragraf 1 Kpc).

Nowelizacja Kodeksu pracy od 01.09.2016

Z dniem 01.09.2016 weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy (publ. Dz.U. 2016.910), zgodnie z którą pracownik ma obowiązek otrzymać pisemną umowę o pracę przed dopuszczeniem go do pracy. w tym samym terminie pracodawca ma obowiązek zapoznać go z regulaminem pracy oraz – w przypadku pracownika młodocianego – z wykazem prac lekkich.